Sluit

Cookie- en privacybeleid

ALGEMEEN

 

YINDI TRAVEL vindt de bescherming van uw privacy belangrijk. Wij streven er dan ook naar om uw persoonsgegevens op een wettelijke, eerlijke en transparante manier te verwerken, in overeenstemming met de GDPR verordening. Uw gegevens worden veilig opgeslagen in een niet-publiek toegankelijke database.

 

De huidige Privacyverklaring heeft betrekking op alle persoonsgegevens die worden verzameld en verwerkt door YINDI TRAVEL

met hoofdzetel te 8510 Marke, K. Plantijnstraat 11.

 

In deze Privacyverklaring leggen wij uit welke informatie wij over u verzamelen, waar wij die informatie voor gebruiken en aan wie wij deze informatie doorgeven. Ook vindt u in de Privacyverklaring terug welke rechten u heeft en hoe u deze kunt uitoefenen.

 

Voor vragen, verzoeken of klachten over de verwerking van uw persoonsgegevens bij YINDI TRAVEL kan u ons natuurlijk contacteren

- Bij voorkeur op het algemeen e-mailadres info@yinditravel.com

- of telefonisch op het nummer 0476 97 00 93

 

1. Van wie verzamelen wij persoonsgegevens?

YINDI TRAVEL verwerkt in het kader van haar activiteiten persoonsgegevens van natuurlijke personen. Dit kan gaan om natuurlijke personen die (een potentiële) klant zijn van ons kantoor, contactpersonen bij touroperators, hotelketens, luchtvaartmaatschappijen, personeelsleden enz. Het gaat dus zowel om gegevens van onze huidige, als van potentiële klanten, leveranciers, luchtvaartmaatschappijen, hotelketens, lokale partners in het land van bestemming of doorreis voor uw dossier, opdrachtgevers en personeelsleden.

 

2. Waarom verzamelen wij persoonsgegevens?

YINDI TRAVEL verzamelt persoonsgegevens voor volgende doeleinden:

Leveren van onze diensten aan klanten

YINDI TRAVEL verwerkt de persoonsgegevens die nodig zijn voor de uitvoering van reis- of andere overeenkomsten die met YINDI TRAVEL worden gesloten en verwerkt, ook die gegevens die nodig zijn opdat wij onze commerciële activiteiten kunnen uitoefenen.

Het kan bv. gaan om uw naam, voornaam en contactgegevens, maar ook om uw taalkeuze, ondernemings- of BTW-nummer, bankrekeningnummer, kredietkaartnummer, paspoortgegevens, e-mailadres. Maar ook de communicatie die u met YINDI TRAVEL voert als huidige of potentiële klant. YINDI TRAVEL verwerkt weinig gevoelige persoonsgegevens in de zin van de GDPR.

Klanten zijn in het kader van de reiswet verplicht om bepaalde (contact)gegevens aan YINDI TRAVEL mee te delen en daaronder kunnen dan wel bepaalde gevoelige gegevens zijn, zoals voor de reis relevante medische gegevens of speciale wensen (in verband met dieet, religie of beperkingen).

De Klant zal voor deze strikt noodzakelijke verwerking dan haar uitdrukkelijke toestemming geven door aanvaarding van de algemene en bijzondere voorwaarden die van toepassing zijn op de reisovereenkomst. Andere persoonsgegevens zijn misschien niet verplicht maar als u die niet meedeelt, kan dit de uitvoering van uw reisovereenkomst wel ernstig vertragen of schaden.

 

Financiële administratie

YINDI TRAVEL verwerkt persoonsgegevens teneinde haar eigen boekhouding en facturatie te kunnen onderhouden. Het gaat hier om identificatiegegevens en factuurgegevens. Deze verwerking behoort enerzijds tot het gerechtvaardigd belang van YINDI TRAVEL, met name de mogelijkheid om haar administratie bij te houden en betaling te bekomen van de door haar geleverde diensten en anderzijds rust er een wettelijke verplichting op YINDI TRAVEL om haar boekhouding te voeren.

 

Onderhouden van de klantenrelatie

YINDI TRAVEL verwerkt persoonsgegevens voor het uitsturen van mailings voor onze producten en diensten waarvan wij denken dat zij voor u van belang kunnen zijn.

Het versturen van mailings naar onze klanten behoort tot ons gerechtvaardigd belang. Het is zowel in uw als in ons belang dat onze klanten op de hoogte worden gehouden van onze activiteiten en nieuwe diensten.

YINDI TRAVEL gebruikt dit emailadres enkel voor de communicatie met u als reiskantoor voor nieuwsbrieven en over het reisdossier van onze klanten. In iedere nieuwsbrief wordt telkens de mogelijkheid geboden om uit te schrijven via de link onderaan of u kan u op ieder moment uitschrijven per e-mail naar info@yinditravel.com. Wanneer er niet wordt uitgeschreven op de nieuwsbrief, dan ontvangt de betrokken persoon op regelmatige tijdstippen een nieuwsbrief op het aangegeven emailadres.

 

 

3. Met wie delen wij uw persoonsgegevens?

Uw gegevens en de gegevens van onze gezamenlijke klanten worden in geen geval voor commerciële doeleinden gedeeld met derden.

 

Uw persoonsgegevens binnen YINDI TRAVEL

YINDI TRAVEL verwerkt de persoonsgegevens in de eerste plaats zelf (zowel intern als extern voor informatie- en communicatiedoeleinden).

YINDI TRAVEL zal enkel gegevens over u verstrekken aan de partners waarmee ze samenwerkt in kader van uw reisdossier vb. in een noodgeval of in het belang van andere klanten. We maken uiteraard nooit misbruik van deze gegevens en gebruiken ze alleen om u beter te kunnen helpen.

 

Uw persoonsgegevens buiten YINDI TRAVEL

Wij geven gegevens enkel door aan derden als dit noodzakelijk is om uw reis te kunnen boeken of om de reis vlot te laten verlopen (zo moeten we bepaalde gegevens meedelen aan de leveranciers van de reisarrangementen, zoals luchtvaartmaatschappijen, hotels en vervoerbedrijven). Alleen de strikt noodzakelijke gegevens worden natuurlijk meegedeeld.

 

Het doorgeven van persoonsgegevens aan buitenlandse partijen ook buiten de EU (zoals hotelketens, luchtvaartmaatschappijen, handling agents en andere serviceverleners) is in het kader van de uitvoering van reisovereenkomsten absoluut noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst met de klant en de klant geeft dan ook toestemming voor deze verwerking in de algemene of bijzondere voorwaarden van de reisovereenkomst. Dit is in het belang van de klanten.

 

Als YINDI TRAVEL persoonsgegevens doorgeeft aan iemand buiten de EU die niet op een lijst met ‘veilige landen’ (in het kader van de GDPR) staat, dan zal YINDI TRAVEL hiervoor in de mate van het mogelijke de passende veiligheidswaarborgen afdwingen.

 

Indien nodig wordt uw aanvullende, uitdrukkelijke en specifieke toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens in overeenstemming met de GDPR gevraagd. Een gegeven toestemming kan in principe kosteloos en elektronisch weer worden ingetrokken, tenzij er natuurlijk een andere juridische grond voor de verwerking is.

 

In dit verband merkt YINDI TRAVEL natuurlijk wel op dat wij uw gegevens ook kunnen verwerken vanuit een gerechtvaardigd belang voor de verwerking. Zo kunnen we u bv. inlichten over nieuwe, voor u mogelijk interessante reizen of promoties indien u reeds lang bent ingeschreven op onze nieuwsbrief. YINDI TRAVEL zal dit, zoals in het verleden, natuurlijk steeds binnen redelijke grenzen doen en nooit op een opdringerige of niet-gewenste wijze.

Daarnaast zijn er ook derden aan wie wij niet wettelijk verplicht zijn om persoonsgegevens door te geven, maar op wie wij voor veel van de diensten die wij verlenen beroep doen:

Dit zijn meer specifiek bepaald dienstverleners die ons helpen bij:

- Het ontwerp en onderhoud van onze internettools en applicaties

- Het beheer van onze servers

- Sociale media toepassingen waar wij gebruik van maken

Op onze website maken wij gebruik van sociale media toepassingen. Wij willen er u op wijzen dat alle persoonsgegevens die u meedeelt aan deze sociale media toepassingen kunnen worden gelezen, verzameld en gebruikt door andere gebruikers van deze toepassingen.

YINDI TRAVEL heeft weinig of geen controle over deze andere gebruikers en kan daarom niet garanderen dat alle sociale media toepassingen deze Privacyverklaring naleven.

 

4. Hoe beveiligen wij uw persoonsgegevens?

YINDI TRAVEL waarborgt de integriteit, de veiligheid en de vertrouwelijkheid van de persoonsgegevens, zowel technisch als organisatorisch. YINDI TRAVEL slaat belangrijke/gevoelige persoonsgegevens op eigen beveiligde servers of op beveiligde servers van derde partijen.

YINDI TRAVEL heeft diverse beveiligingsmaatregelen ontwikkeld zodat uw persoonsgegevens veilig, correct en up-to-date gehouden worden. Specifiek trachten wij ongeautoriseerde toegang tot of ongeautoriseerde aanpassing, openbaarmaking of vernietiging van persoonsgegevens die in ons bezit zijn, te vermijden.

 

5. Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?

YINDI TRAVEL houdt de persoonsgegevens die ze verwerkt, niet langer bij dan nodig voor de doeleinden van de verwerking.

In principe wordt uw klantendossier niet langer dan tot 10 jaar na het beëindigen van onze klantenrelatie bijgehouden, tenzij wij omwille van een wettelijke verplichting uw persoonsgegevens langer dienen bij te houden of omdat de periode waarbinnen een rechtsvordering kan worden ingesteld nog loopt.

Eventuele gevoelige gegevens worden slechts bijgehouden voor de duur noodzakelijk voor de uitvoering van de reisovereenkomst tenzij ze op de ene of ander manier noodzakelijk bijgehouden moeten worden om te kunnen aantonen dat YINDI TRAVEL de reisovereenkomst correct heeft uitgevoerd.

YINDI TRAVEL houdt de persoonsgegevens die ze verwerkt, maximaal up-to-date en wist of verbetert ze waar nodig.

 

6. Welke rechten heeft u?

YINDI TRAVEL waarborgt dat u als betrokken natuurlijk persoon de rechten kan uitoefenen die de GDPR u verleent (informatie; inzage; kopie; verbetering; vergetelheid; beperking van en bezwaar tegen de verwerking; overdraagbaarheid van gegevens).

U kan uw rechten kosteloos en elektronisch uitoefenen via de contactinformatie vermeld vooraan deze verklaring. Alleen bij overmatig belastende verzoeken, kan YINDI TRAVEL u een administratieve kostenvergoeding aanrekenen.

 

7. Cookies

Wanneer u deze website gebruikt, maken wij gebruik van een cookie (tekstbestandje die op uw computer worden geplaatst). De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website kan worden overgebracht naar eigen beveiligde servers van Yindi Travel. Wij gebruiken deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, om rapporten over onze website activiteit op te stellen en de website nog meer aan uw wensen aan te kunnen passen. Wij gebruiken deze gegevens nadrukkelijk niet om een profiel van onze bezoekers samen te stellen.

Bij het eerste bezoek aan de website van Yindi Travel moet u ook uw goedkeuring geven dat uw gegevens in cookies opgeslagen zullen worden.

 

Yindi Travel is een tour operator die werkt met reiskantoren. Daarom wordt via deze pagina - http://yinditravel.com/reiskantoren - ook de gegevens van al onze (potentiële) klanten opgenomen. Deze gegevens omvatten: naam van uw reisagentschap – adres – telefoonnummer en e-mailadres. Op deze manier kunnen externe bezoekers van onze site gemakkelijk het voor hun dichtstbijzijnde reiskantoor opsporen. Mensen die nog niet via een specifiek reiskantoor werken, kunnen zo bij u terecht komen. Wenst u niet dat uw gegevens op deze pagina worden opgenomen of wenst u een wijziging aan de gepubliceerde gegevens, dan kan u dit melden aan info@yinditravel.com. Uw gegevens worden binnen een tijdspanne van maximaal één maand aangepast.

 

Veranderingen aan het privacy beleid

Dit privacy statement is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze site. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site, kunnen leiden tot wijzigingen in dit privacy statement.

 

7. Over deze Privacyverklaring

Onze Privacyverklaring kan van tijd tot tijd wijzigen. Alle wijzigingen zullen steeds op deze pagina worden aangegeven. Indien u nog vragen heeft over ons privacybeleid, gelieve contact op te nemen via info@yinditravel.com Heeft u een klacht, dan kan u die ook indienen bij de toezichthoudende autoriteit. In België is dat de Gegevensbeschermingsautoriteit of GBA (www.privacycommission.be). Dat is de nieuwe naam voor de privacycommissie. U kan ook steeds verhaal aantekenen bij de nationale rechtbanken.

 

Versie van deze privacyverklaring:

Deze pagina werd het laatst geactualiseerd op 7 juni 2019.